Obchodné podmienky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

· Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.pizzerialamia.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb. Predávajúcim je: prevádzka PIZZERIA LAMIA – Jasovská 3, 851 03 Bratislava. IČO 369 11 607, DIČ 1020142563. Tel. 0903 411 089, e-mail: pizzerialamia@centrum.sk. Zapísaný SZČO ako č. ŽO-2001/05636-4. Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIA ZMLUVY

· Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany kupujúceho na základe potvrdenia prijatej objednávky, v ktorom predávajúci kupujúcemu potvrdí celkovú cenu tovaru, obalový materiál, vrátane nákladov na dopravu. Predávajúci spracúva objednávky v pracovných dňoch v čase od 11.00 do 21.30-22.30 podľa otváracích hodín. Objednávky odoslané mimo tejto doby predávajúci spracuje podľa kritérii a možností prevádzky.

CENY TOVARU

· Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu zahŕňa náklady na obalový materiál (krabice).

PLATBA ZA TOVAR

· Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi: platba v hotovosti pri prevzatí tovaru, alebo platbou vopred cez platobnú bránu banky webpay. Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

PLATBA ZA DORUČENIE

· Predávajúci účtuje poplatok za doručenie v závislosti od vzdialenosti zo sídla predávajúceho/prevádzky na miesto doručenia. Poplatok za doručenie je podľa vypočítanej oblasti v rámci doručovacích lokalít na našom e-shope pri zadávaní objednávky. Minimálna cena za dovoz je 0 - 5 €. Predávajúci poskytuje službu dovozu v dňoch v čase medzi 11.00-22.00/23.00 podľa otváracích hodín. Služba dovozu je poskytovaná len na území Bratislavy. Súčasťou tovaru je aj obalový materiál (krabice), do ktorého je objednaný tovar uložený a ktorý je zahrnutý v cene tovaru. Kupujúci následne potvrdí cenu tovaru, dopravy a obalového materiálu. Možnosť dodania tovaru bez obalového materiálu predávajúci z technických a hygienických nemôže poskytnúť.

DODANIE TOVARU

· Dodacia lehota na tovar je zvyčajne do 2 hodín od času objednania počas otváracej doby a po potvrdení objednávky zo strany kupujúceho, najneskôr však do 4 hodín .Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď prevezme všetky časti objednaného tovaru.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

· Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze ( potraviny) je 24 hodín. Reklamáciu na veci, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr do 10 minút po prevzatí tovaru. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby po prevzatí tovaru kupujúcim v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese prevádzky predávajúceho. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie aj telefonické. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie

má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím aj na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, alebo ak do 10 minút od vybavenia reklamácie nebola podaná opätovná reklamácia na doručený tovar.

VRÁTENIE TOVARU– odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

· Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 10 minút od potvrdenej objednávky, alebo po prevzatí tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ. Kupujúci však nemôže vrátiť potravinové výrobky a iný tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci prevezme všetky časti objednaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je : predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (napr. pizza, hotové jedlá, omáčky a potraviny vyrobené prevádzkou),predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe na e-mail objednavky@pizzerialamia.sk a to len v prípade dostatočného časového horizontu, kde sa nepredpokladá, že bol hotový produkt vyrobený, alebo bezprostredne do 10 minút od potvrdenej objednávky, alebo už nie je v doručovacej fáze. Predávajúci vráti platbu spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Kupujúci je povinný najneskôr do 1 hodiny od času prevzatia objednávky a odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa

považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu v čase do 1 hodiny. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom inak ako osobne. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy a tovar reklamuje. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené výsadne pri prevzatí tovaru od predávajúceho. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad nevkladať, nedotýkať sa, neznižovať množstvo, kde je evidentné jeho úbytok, ani upravovať jeho vzhľad akýmkoľvek iným spôsobom, akým ho upravil a pripravil predávajúci.