OTVORENÉ: streda – nedeľa 11:00 - 21:00

Donáška Streda - Nedeľa 11:00 - 21:00

0903/411 089

0918/576 758

Obchodne podmienkyObchodné podmienky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.pizzerialamia.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb. Predávajúcim je: Filipovič Marián, Kovácsova 4, Bratislava 85110. IČO 369 11 607, DIČ 1020142563. Tel. 0903 411 089, e-mail: pizzerialamia@centrum.sk. Zapísaný SZČO ako č. ŽO-2001/05636-4. Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.
  • Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany kupujúceho na základe potvrdenia prijatej objednávky, v ktorom predávajúci kupujúcemu potvrdí celkovú cenu tovaru, obalový materiál, vrátane nákladov na dopravu. Predávajúci spracúva objednávky v pracovných dňoch v čase od 11:00 do 21:00 podľa otváracích hodín. Objednávky odoslané mimo tejto doby predávajúci spracuje podľa kritérii a možností prevádzky.
  • Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu zahŕňa náklady na obalový materiál (krabice).
  • Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi: platba v hotovosti pri prevzatí tovaru, alebo platbou vopred cez platobnú bránu banky webpay. Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.
  • Predávajúci účtuje poplatok za doručenie v závislosti od vzdialenosti zo sídla predávajúceho/prevádzky na miesto doručenia. Poplatok za doručenie je podľa vypočítanej oblasti v rámci doručovacích lokalít na našom e-shope pri zadávaní objednávky.  Minimálna cena za dovoz je 0 - 6 €. Minimálna cena objednávky je 10 €. Predávajúci poskytuje službu dovozu v dňoch v čase medzi 11:00 – 22:00 podľa otváracích hodín. Služba dovozu je poskytovaná len na území Bratislavy. Súčasťou tovaru je aj obalový materiál (krabice), do ktorého je objednaný tovar uložený a ktorý  je zahrnutý v cene tovaru. Kupujúci následne potvrdí cenu tovaru, dopravy a obalového materiálu. Možnosť dodania tovaru bez obalového materiálu predávajúci z technických  a hygienických nemôže poskytnúť.
  • Dodacia lehota na tovar je zvyčajne do 2 hodín od času objednania počas otváracej doby a  po potvrdení objednávky zo strany kupujúceho, najneskôr však do 4 hodín  .Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď prevezme všetky časti objednaného tovaru.

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIA ZMLUVY

CENY TOVARU

PLATBA ZA TOVAR

PLATBA ZA DORUČENIE

DODANIE TOVARU

RIEŠENIE SPOROV

 - Orgánom riešenia sporov je SOI

REKLAMAČNÝ PORIADOK

  • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze ( potraviny) je 24 hodín. Reklamáciu na veci, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr do 5 minút po prevzatí tovaru. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby po prevzatí tovaru kupujúcim v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese prevádzky predávajúceho. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie aj telefonické. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím aj na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, alebo ak do 10 minút od vybavenia reklamácie nebola podaná opätovná reklamácia na doručený tovar.
  • Kupujúci  je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 5 minút od potvrdenej objednávky. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ. Kupujúci však nemôže vrátiť potravinové výrobky a iný tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci prevezme všetky časti objednaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je : predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (napr. pizza, hotové jedlá, omáčky a potraviny vyrobené prevádzkou),predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe na e-mail objednavky@pizzerialamia.sk a to len v prípade dostatočného časového horizontu, kde sa nepredpokladá, že bol hotový produkt vyrobený, alebo bezprostredne do 5 minút od potvrdenej objednávky, alebo už nie je v doručovacej fáze, inak môže odstúpiť len telefonicky a to len do 5 minút od zadania objednávky, ak bola za ten čas (do 5 minút )objednávka zhotovená, objednávka sa nedá stornovať/zrušiť. Predávajúci vráti platbu spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Kupujúci je povinný najneskôr do 1 hodiny a to v pôvodnom  stave od času prevzatia objednávky a odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu v čase do 1 hodiny. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom inak ako osobne. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy a tovar reklamuje. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené výsadne pri prevzatí tovaru od predávajúceho. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad nevkladať, nedotýkať sa, neznižovať množstvo, kde je evidentné jeho úbytok, ani upravovať jeho vzhľad akýmkoľvek iným spôsobom, akým ho upravil a pripravil predávajúci.

VRÁTENIE TOVARU– odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

  • Kupujúci  je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 5 minút od potvrdenej objednávky. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ. Kupujúci však nemôže vrátiť potravinové výrobky a iný tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci prevezme všetky časti objednaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je : predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (napr. pizza, hotové jedlá, omáčky a potraviny vyrobené prevádzkou),predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe na e-mail objednavky@pizzerialamia.sk a to len v prípade dostatočného časového horizontu, kde sa nepredpokladá, že bol hotový produkt vyrobený, alebo bezprostredne do 5 minút od potvrdenej objednávky, alebo už nie je v doručovacej fáze, inak môže odstúpiť len telefonicky a to len do 5 minút od zadania objednávky, ak bola za ten čas (do 5 minút )objednávka zhotovená, objednávka sa nedá stornovať/zrušiť. Predávajúci vráti platbu spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Kupujúci je povinný najneskôr do 1 hodiny a to v pôvodnom  stave od času prevzatia objednávky a odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu v čase do 1 hodiny. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom inak ako osobne. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy a tovar reklamuje. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené výsadne pri prevzatí tovaru od predávajúceho. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad nevkladať, nedotýkať sa, neznižovať množstvo, kde je evidentné jeho úbytok, ani upravovať jeho vzhľad akýmkoľvek iným spôsobom, akým ho upravil a pripravil predávajúci.


Táto stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku. Pokračovaním v prehliadaní stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo nechcete súhlasiť s používaním súborov cookie, navštívte stránku "О cookies".